Työn riskit työkyvyn näkökulmasta

Suuremmilla työpaikoilla edellytetään riskienarvionnin tekemistä ja se on keskeinen osa työsuojelutoimintaa. Kannustan työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti tähän työhön, sillä sen avulla nostetaan esiiin työpaikan kehittämistarpeita. Seuraavaksi tulen keskittymään työpaikkojen psyykkisiin ja sosiaalisiin riskeihin. Riskien tunnistaminen on keskiössä, jotta esiin nouseviin epäkohtiin voidaan puuttua. Riskit ovat pitkään jatkuessaan kuormittavia ja jopa terveydelle haitallisia. Työntekijän työkykyyn vaikuttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat sekä työn ominaisuudet. Työkyvyssä kyse on työntekijän voimavarojen ja toimintakyvyn suhteesta työn vaatimuksiin. Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on ihmisen kykyä toimia erilaisissa tilanteissa ja muiden ihmisten kanssa. 

Psyykkiset ja sosiaaliset riskit työpaikalla altistavat psyykkisten oireiden kokemiseen tai mielenterveyden häiriöihin. Työssäkäyvistä henkilöistä yli puolet on kokenut viimeisen kuukauden aikana psyykkisiä oireita kuten alakuloisuutta, väsyneisyyttä, masentuneisuuden tai ahdistuneisuuden tunnetta. Psyykkiset häiriöt puhkeavat usein stressaavien elämäntapahtumisen yhteydessä. Elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvät tapahtumat kuluttavat voimavaroja ja tuovat uusia. Voimavaroja kuluttavat tapahtumat yksityiselämässä vaikuttavat työssä jaksamiseen ja toisinpäin. On tärkeää tunnistaa mielenterveyttä kuormittavat tekijät, sillä pitkään jatkuessaan ne ovat äärimmäisen haitallisia terveydelle. Työpaikan psyykkisesti kuormittavia tekijöitä ovat seuraavat: työn tavoitteet ovat epäselviä, jatkuva kiire, työmäärään ja työtahtiin ei voi vaikuttaa, työtehtävät ovat rutiininomaisia ja toistuvia, työtehtävät vaihtelevat vähän, työssä on monimutkaisia ja ennakoimattomia tilanteita, suurta vastuuta toisista ihmisistä, arvoristiriitoja, työstä ei saa rakentavaa palautetta, eikä hyvin tehdystä työstä kiitosta.  

Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus ovat ihmisen perustarpeita, joten niiden sivuuttaminen vaarantaa meidän hyvinvoinnin. Sosiaalisia riskitekijöitä ovat seuraavat: työtä tehdään yksin eikä yhteydenpito muihin ole mahdollista, suhteet työapaikalla ovat vähäisiä tai muodollisia, ihmisten erilaisuuteen suhtaudutaan kielteisesti, tiedonkulku on heikkoa, työntekijät eivät tule kuulluksi, muutoksia on runsaasti eikä niihin voi vaikuttaa, työt on organisoitu huonosti ja toiminta on lyhytjänteistä, työpaikalla tapahtuu syrjintää, epäasiallista kohtelua ja kiusaamista. Vietämme yli puolet valveillaoloajastamme työpaikalla, joten työpaikan hyvinvointi ei ole yhdentekevä asia.  Työpaikalla ilmenevät riskitekijät on tärkeä tunnistaa ja puuttua niihin. Riskitekijät otetaan keskusteluun ensisijaisesti esimiehen kanssa. Aina tämä ei ole mahdollista, joten silloin on syytä käyttää muita kanavia kuten muuta työnantajan edustajaa, henkilöstöhallintoa, työterveyshuoltoa, työsuojelua tai työnohjausta. Keskeisintä on löytää rohkeus asian esille ottamiseen ja asian ilmaiseminen rakentavalla tavalla.   

 

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Työn muokkaaminen Työuupumus »

Jätä kommentti