Kognitiivinen lähestymistapa

Kognitiivisen terapia perustuu ajatukseen, jonka mukaan ihmisen ajatukset ja uskomukset ovat keskeinen asia hänen hyvinvoinnissaan ja ongelmissaan. Asiakkaalla voi olla rajoittavia ja energiaa kuluttavia ajatus- ja toimintamalleja, jotka ovat haitallisia ja tuottavat psyykkisiä häiriöitä. 

Keskiössä ajatukset ja tunteet

Peruslähtökohtana on, että ajatukset ja tunteet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Ajatusten kautta pyritään vaikuttamaan tunteisiin. Ajatuksia muokkaamalla joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksissa.

Työskentelytapa

Terapiassa opetellaan tunnistamaan epätarkoituksenmukaisia, jäykkiä ja ylikorostuneita ajatusmalleja ja muuttamaan niitä. Sisäistä puhetapaa pyritään muokkaamaan armollisempaan ja sallivampaan suuntaan. Näin meille syntyy mahdollisuus ajatella asioista toisin ja toimia arjessa uudella tavalla. Uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan arkielämässä terapiaistuntojen välillä, mikä auttaa niiden omaksumisessa.

 

kohtiperhonenn7248.jpg