Tunnekeskeinen pariterapia

Ongelmalliset parit voidaan tunnistaa jäykistä vuorovaikutuskuvioistaan ja voimakkaista kielteisistä tunteistaan. Parisuhteen kriiseissä turvaudutaan usein selviytymisstrategioihin, joita ovat taisteleminen, pakeneminen tai paikoilleen jähmettyminen. Parisuhteen tyypillisiä käyttäytymismalleja ovat ahdistunut takertuminen tai välimatkaa ottava välttäminen. Välttelevät kumppanit käyttäytyvät usein vihamielisesti, kuin toinen osapuoli osoittaa kaipaavansa tukea.

Pariterapiassa parin suhde on terapeutin asiakas. Tunnekeskeisen pariterapian tavoitteena on saada aikaan muutos parin vuorovaikutuksessa niin, että se olisi joustavaa ja herkkää vastavuoroisuutta. Juuri tunneyhteys on ratkaisevaa ja se tuottaa luottamuksen siihen, että toinen on tarvittaessa tavoitettavissa.

Tunteet viestivät haluistamme ja tarpeistamme. Tämän takia on keskeistä asiakkaan emotionaalisen todellisuuden esiin kaivaminen. Tunnekokemuksia pyritään laajentamaan ja pukemaan sanoiksi. Olennaista on tunteiden esiin saaminen ja niiden käyttäminen tuottamaan uusia reaktioita. Tunneviestintä synnyttää, muovaa, ylläpitää ja muuttaa perusolettamuksia.

Kiintymykseen ja siihen liittyvät tunteet suorastaan määrittelevät läheisiä ihmissuhteita. Jokainen sisimmässään pelkää yksin jäämistä ja toisista erilleen joutumista. Turvaton kiintymyssuhde pitää sisällään kielteisen vuorovaikutuskehän, jonka piirteitä ovat:

  • takertuminen
  • vetäytyminen
  • kiukku
  • ahdistus
  • hätä
  • kontaktittomuus

Tunnekeskeisessä terapiassa parisuhdetta tarkastellaan läheisyyden-etäisyyden ja hallitsevuuden-alistuvuuden ulottuvuuksilla. Muutos lähteen liikkeelle negatiivisuuden kehän pysäyttämisestä. Tämän jälkeen pyritään sitouttamaan työskentelyyn vetäytyvä osapuoli. Syyllistäjän pehmentäminen on muutoksen huipentuma.

Tunnesiteen turvallisuus on keskeinen asia parisuhteen pulmissa. Sen korjaamiseen tarvitaan tunnesitoutumista. Uudet tunnekokemukset ja uudet tavat ilmaista kokemuksia muuttavat parin keskinäistä suhdetta ja vuorovaikutusta. Uudenlainen tunnekokemus ja vuorovaikutus synnyttävät muutosta. Tunnekeskeinen pariterapia korostaa keskinäistä huolenpitoa ja turvallista yhteyttä.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Tietoa seksuaalisuudesta Parisuhteen seksi »

Jätä kommentti